`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Wed, 27 May 2020 11:57:37 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފައިލްތައް
ނަން މަޤާމް ޕްރޮފައިލް
އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގުޅުނު ތާރީޚް: 2014-02-26
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޯވަރސީސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އީމެއިލް: ismail.mohamed@dhaandhoo.gov.mv
ފާރިސް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ގުޅުނު ތާރީޚް: 2017-06-03
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނާއި ފައިނޭންސް ސެކްޝަން އޯވަރސީސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އީމެއިލް: faris.mohamed@dhaandhoo.gov.mv
ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ގުޅުނު ތާރީޚް: 2017-06-03
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އަދި މުނިސިޕަލް ސެކްޝަން އޯވަރސީސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އީމެއިލް: shamheed.ibrahim@dhaandhoo.gov.mv
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ/ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ގުޅުނު ތާރީޚް: 1988-01-06
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބެލެހެއްޓުން
އީމެއިލް: mohamed.ali@dhaandhoo.gov.mv
މުޙައްމަދު އަޤީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 1993-07-13
މަސައްކަތް: އިކޮނޮމިކް ސޮޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން
އީމެއިލް: mohamed.ageel@dhaandhoo.gov.mv
ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
މުޙައްމަދު ނަސީރު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 1986-03-15
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާއިބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ބެލެހެއްޓުން
ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން
ޝަހީމް އަޙުމަދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 2005-09-05
މަސައްކަތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސެސް
އަޒުވާނު މޫސާ އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 2006-04-06
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުނިސިޕަލް އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
ޔޫސުފް މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 2011-12-05
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 2012-12-25
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރެސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި އެޖެންސީ ޕޯސްޓް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
ޢާއިޝަތު އަލީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 2014-03-20
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުނިސިޕަލް، ފައިނޭންސް އަދި ރެސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެޖެންސީ ޕޯސްޓް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
ފާތުމަތު ވަހީދާ އެސިސްޓްންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގުޅުނު ތާރީޚް: 1987-05-25
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރެސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން
މުޚްތާރު ހުސައިން ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގުޅުނު ތާރީޚް: 1987-12-16
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހަވާލު ކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ޚަސްމާ އަލީ ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގުޅުނު ތާރީޚް: 2008-05-07
މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހަވާލު ކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2020-01-30)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ކުރާ އިލްތިމާސް (2020-03-14)
  • ޚަބަރު: ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ދާންދޫގައި ބާއްވައިފި (2020-02-17)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު