`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 15 Jun 2021 20:30:41 +0500
ކޯވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
 
ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > މަހޯލި
 • މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު
 • އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތު:
  • ނަން: ޔޫސުފް މޫސާ
  • މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  • ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6820026
 • ތަފާސްހިސާބު
  އަހަރު
  މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށައެޅި މިންވަރު
  އިޖާބަދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ މިންވަރު
  މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތެއް ދޭން އިންކާރުކުރުމުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުނު މިންވަރު
  ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު
  ނެގުނު ފީގެ ޖުމުލަ (ދިވެހި ރުފިޔާ)
  2017 3 3 3 0 0 2 16.00
  2016 1 1 1 0 0 1 23.00
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
 • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 133 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2020-09-06)
 • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ގއ. ދާންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ނޮން ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ނެގުމާބެހޭ (2021-06-15)
 • ޚަބަރު: މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި (2020-07-26)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު