`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Sun, 08 Dec 2019 20:45:03 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > ކޮމިޓީތައް
ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ
މަސްއޫލިއްޔަތު: ރަށާ ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން
މެމްބަރުން:
 • އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
 • ފާރިސް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް)
 • ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް (ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)
 • ޚަސްމާ އިބްރާހީމް (އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ)
 • މިސްދާޤު އިބްރާހީމް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ / ދާންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު)
 • އިސްމާއީލް ޚާލިދު (އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން / ދާންދޫ ސްކޫލް)
 • މުޙައްމަދު ނާސިޙް (ސާރޖެންޓް / ދާންދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން)
 • އިލްޔާސް ޢަބްދުﷲ (ސުޕަވައިޒަރ / ފެނަކަ ދާންދޫ ބްރާންޗް)
 • ނަސްރާ އަލީ (ސެކްރެޓަރީ / އޯޑްސް ޖަމިއްޔާ)
 
ޓްރަސްޓްފަންޑް ކޮމިޓީ
މަސްއޫލިއްޔަތު: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އުފައްދާ އެންމެހާ ޓްރަސްޓްފަންޑްތައް ވިލަރެސްކޮށް އެކަންކަމުން ނަފާނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލަށް ލަފާ އެރުވުން
މެމްބަރުން:
 • އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
 • ފާރިސް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް)
 • ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް (ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)
 • މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޑިރެކްޓަރ)
 
ޤަޥާޢިދު ކޮމިޓީ
މަސްއޫލިއްޔަތު: އެކި ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
މެމްބަރުން:
 • ފާރިސް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް)
 • ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް (ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)
 • މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޑިރެކްޓަރ)
 • އަޒުވާނު މޫސާ (އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ)
 
އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީ
މަސްއޫލިއްޔަތު: މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިވަލުއޭޓްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ސެލެކްޓްކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުން
މެމްބަރުން:
 • ފާރިސް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް)
 • ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް (ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)
 • މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޑިރެކްޓަރ)
 • މުޙައްމަދު އަޤީލް (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)
 • ޝަހީމް އަޙުމަދު (ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ)
 • ޢާއިޝަތު ޢަލީ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)
 
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
މަސްއޫލިއްޔަތު: އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބެލުން
މެމްބަރުން:
 • ފާރިސް މުޙައްމަދު (ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް)
 • ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް (ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)
 • މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޑިރެކްޓަރ)
 • މުޙައްމަދު އަޤީލް (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)
 • ޝަހީމް އަޙުމަދު (ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ)
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
 • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-09-12)
 • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ (2019-11-07)
 • ޚަބަރު: ހުވަދުއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދާންދޫއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި (2019-11-06)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު