`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Fri, 19 Jul 2019 19:29:06 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފި
4 މަސް 1 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން 19 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ދާންދޫއަކީ ކުށް މަދު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުމާއި ދާންދޫގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޑައިވްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަން ކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. އެގޮތުން ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ރީތި އަޚުލާޤު ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ބެލެނެވެރިންނަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ދަސްކޮށް ދިނުމާއި، ރަށުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ އެސިސްޓެންޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ އަޙުމަދު އެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ފާހަނގަކޮށްފައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާޞާ (2019-06-30)
  • ޚަބަރު: ރޭގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއެއްގެ މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ (2019-06-30)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު