`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Fri, 19 Jul 2019 19:57:44 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖަ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި
9 މަސް 20 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރިއިރު އެއްވަނަ ދަރަޖަ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހޯދައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވީ ދުވަހުގެރޭ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ސަނަދު ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީއެވެ. މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖަ މިއަހަރު 8 މުވައްސަސާއަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ހުރުމާއި، އިދާރާގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުމާއި، އިދާރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، ކާމިޔާބީތަކާއި ތާރީޚް އެނގެން އޮތްތޯ ބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި މެއިލް އެޑްރެސްފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސައިޓުން އެނގެން ހުރިތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ފާހަނގަކޮށްފައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާޞާ (2019-06-30)
  • ޚަބަރު: ރޭގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއެއްގެ މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ (2019-06-30)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު