`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 19 Feb 2019 12:23:11 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖަ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި
4 މަސް 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރިއިރު އެއްވަނަ ދަރަޖަ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހޯދައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވީ ދުވަހުގެރޭ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ސަނަދު ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީއެވެ. މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖަ މިއަހަރު 8 މުވައްސަސާއަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ހުރުމާއި، އިދާރާގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުމާއި، އިދާރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، ކާމިޔާބީތަކާއި ތާރީޚް އެނގެން އޮތްތޯ ބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި މެއިލް އެޑްރެސްފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސައިޓުން އެނގެން ހުރިތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-12-16)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: އޮޑިޓަރޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި (2019-02-13)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު