Mon, 30 Nov 2015 20:08:12 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދާންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނައިޓްމާކެޓެއް ބާއްވައިފި
މިއީ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުރުފުރުޞަތްތައް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ދާންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން މިނައިޓްމާކެޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖޫން 11، 12، 13 ...
13-06-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސް (ހަނޑަހާ ރިސޯޓް) އާއި ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސް (ހަނޑަހާ ރިސޯޓް) އާއި ދާންދޫ ކައުްންސިލާއި ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ...
25-04-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ސްކޫލާއި ސީއެކްސްޕްލޯރާސް އެސޯޝިއޭޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ގުޅިގެން ދޫނި އާލާކުރާ ކަނދުފޮއްޗެއް ދާންދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅައިފި
ދާންދޫ ސްކޫލާއި ސީއެކްސްޕްލޯރާސް އެސޯޝިއޭޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އާއި ގުޅިގެން ދޫނި އާލާކުރާ ކަނދުފައްޗެއް ދާންދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގެ މަޤުސަދަކީ ނެތެމުންދާ ކިރުދޫނިތައް އާލާވުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. ހަމައެއާއެކު މިފަދަ ދޫނިތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާމެދު މުޖުތަމައު ...
23-04-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 2005 މީހުންނެވެ. އެއީ 1003 އަންހެނުންނާއި 1002 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2015-10-20)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: އަންހެނުންގެ ތަރައްްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު (2015-10-18)
  • ޚަބަރު: ދާންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނައިޓްމާކެޓެއް ބާއްވައިފި (2015-06-13)
ނަމާދު ވަގުތު