Mon, 02 Mar 2015 21:26:47 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންފާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް / އަލަމާގެ / ގއ. ދާންދޫ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންފާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތީ 22 ފެބްރުއަރީ 2015 ވީ ދުވަހު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިންފާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 40 ދުވަހެވެ. ...
22-02-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މުޙައްމަދު ތައްޚާން / އަރޫރާގެ / ގއ. ދާންދޫ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ދާންދޫ ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތީ 22 ފެބްރުއަރީ 2015 ވީ ދުވަހު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ހިނަވާގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 40 ދުވަހެވެ. ...
22-02-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ބަނދަރު ޕާރކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް، އުސާމަތު މުޙައްމަދު / ސަނީސައިޑް / ގއ. ދާންދޫ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ދާންދޫ ބަނދަރު ޕާރކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތީ 22 ފެބްރުއަރީ 2015 ވީ ދުވަހު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޕާރކްގުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 43 ...
22-02-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 1967 މީހުންނެވެ. އެއީ 979 އަންހެނުންނާއި 988 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 44 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2015-01-08)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް (2015-02-28)
  • ޚަބަރު: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންފާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް / އަލަމާގެ / ގއ. ދާންދޫ އާއި ހަވާލުކޮށްފި (2015-02-22)
ނަމާދު ވަގުތު