Tue, 26 May 2015 18:22:34 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސް (ހަނޑަހާ ރިސޯޓް) އާއި ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސް (ހަނޑަހާ ރިސޯޓް) އާއި ދާންދޫ ކައުްންސިލާއި ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ...
25-04-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ސްކޫލާއި ސީއެކްސްޕްލޯރާސް އެސޯޝިއޭޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ގުޅިގެން ދޫނި އާލާކުރާ ކަނދުފޮއްޗެއް ދާންދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅައިފި
ދާންދޫ ސްކޫލާއި ސީއެކްސްޕްލޯރާސް އެސޯޝިއޭޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އާއި ގުޅިގެން ދޫނި އާލާކުރާ ކަނދުފައްޗެއް ދާންދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގެ މަޤުސަދަކީ ނެތެމުންދާ ކިރުދޫނިތައް އާލާވުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. ހަމައެއާއެކު މިފަދަ ދޫނިތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާމެދު މުޖުތަމައު ...
23-04-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލްސަރވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޯށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ދޭ "ސިވިލް ސާވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް" ދާންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައި މިވަނީ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި "ޕޯސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ...
17-03-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 1968 މީހުންނެވެ. އެއީ 979 އަންހެނުންނާއި 989 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2015-05-14)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް (2015-02-28)
  • ޚަބަރު: ޕާކްހަޔާތު މޯލްޑިވްސް (ހަނޑަހާ ރިސޯޓް) އާއި ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި (2015-04-25)
ނަމާދު ވަގުތު