Wed, 22 Oct 2014 11:18:28 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

2012 އާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ދާންދޫއިން ދޫކުރި 125 ގޯތީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި.
ދާންދޫގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރެވުނު 125 ގޯތީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 20 އޯގަަސްޓް 2013 ގައި ފެށުމާއި ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ނުހަނު ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބަބުން ...
20-08-2013

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުން އެއްފަހަރާ 100 ގޯތި ދޫކޮށްފި
މިއީ ދާންދޫގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ދާންދޫ ކައުންސިލުން ނުހަނު އިސްކަމެއް ދީގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. 5 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި މިގޯތިތަކުގެ ގޯތި ބްލޮކް ނަންބަރު ...
05-07-2013

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މައްސަލަ ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވައްދައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ މައްޗަށް ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ އިތުރު ތަފްޞީލް 1- ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 1.1- މިއީ، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ، ދާންދޫ ސޯޝަލް ޑިވެވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް އިން 600000.00ރ (ހަލައްކަ ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ...
16-06-2013

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 1951 މީހުންނެވެ. އެއީ 969 އަންހެނުންނާއި 982 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 30 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2014-09-25)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާއާއި ބާކީގެ ރިޕޯޓް 9/2014 (2014-10-09)
  • ޚަބަރު: 2012 އާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ދާންދޫއިން ދޫކުރި 125 ގޯތީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި. (2013-08-20)
ނަމާދު ވަގުތު